Privatumo politika

Privatumo politiką galite atsisiųsti ir šioje nuorodoje: Privatumo politika

Ieškote prašymo formos dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo? Atsisiųskite čia: Prašymo forma

PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos (toliau – Asociacija) narių (fizinių asmenų); Asociacijos narių (juridinių asmenų) atstovų ir (ar) darbuotojų; fizinių asmenų ir (ar) juridinių asmenų atstovų ir (ar) darbuotojų, dalyvaujančių Asociacijos organizuojamuose profesiniuose mokymuose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, konferencijose, konkursuose, seminaruose, parodose ir kituose Asociacijos organizuojamuose renginiuose ir / ar mokymuose (toliau – Dalyviai); pretendentų į laisvas darbo vietas Asociacijoje; asmenų, įsigyjančių prekes ir (ar) paslaugas Asociacijos internetinėje svetainėje; asmenų, turinčių vartotojo paskyras Asociacijos internetinėje svetainėje; asmenų, besikreipiančių su prašymais ir (ar) skundais; asmenų, besilankančių Asociacijos internetinėje svetainėje; asmenų, gaunančių tiesioginės rinkodaros pranešimus; asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei nustato jų Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Ši Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatomis.

Šia Politika Asociacijos nariai (fiziniai asmenys); Asociacijos narių (juridinių asmenų) atstovai ir (ar) darbuotojai; Dalyviai (fiziniai asmenys); Dalyvių (juridinių asmenų) atstovai ir (ar) darbuotojai; pretendentai; asmenys, įsigyjantys prekes ir (ar) paslaugas Asociacijos internetinėje svetainėje; asmenys, turintys vartotojo paskyras Asociacijos internetinėje svetainėje; asmenys, besikreipiantys su prašymais ir (ar) skundais; asmenys, besilankantys Asociacijos internetinėje svetainėje; asmenys, gaunantys tiesioginės rinkodaros pranešimus, yra informuojami apie jų asmens duomenų tvarkymą.

NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto  identifikatorių  arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

Dalyviai fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, dalyvaujantys Asociacijos organizuojamuose profesiniuose mokymuose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, konferencijose, konkursuose, seminaruose, parodose ir kituose Asociacijos organizuojamuose renginiuose ir / ar mokymuose. 

Duomenų subjektas fizinis asmuo – Asociacijos narys (fizinis asmuo); Asociacijos nario (juridinio asmens) atstovas ir (ar) darbuotojas; Dalyvis (fizinis asmuo); Dalyvio (juridinio asmens) atstovas ir (ar) darbuotojas; pretendentas; asmuo, įsigyjantis prekes ir (ar) paslaugas Asociacijos internetinėje svetainėje; asmuo, turintis vartotojo paskyrą Asociacijos internetinėje svetainėje; asmuo, besikreipiantis su prašymu ir (ar) skundu; asmuo, besilankantis Asociacijos internetinėje svetainėje; asmuo, gaunantis tiesioginės rinkodaros pranešimus, kurio asmens duomenis renka ir tvarko Asociacija.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų subjekto teisėsduomenų subjekto galimybės dalyvauti ir kontroliuoti duomenų valdytojo ir / ar tvarkytojo veiklą, kai tvarkomi jo asmens duomenys – žinoti, būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą Asociacijoje; susipažinti su Asociacijoje tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų; nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys; reikalauti ištrinti jo asmens duomenis; gauti su juo susijusius duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui; pareikšti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis. Jomis laikomos bet kokios informacijos ir ryšių technologijos, kuriomis naudojantis galima atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, pavyzdžiui: kompiuteriai, ryšių tinklai ir kt.

Duomenų valdytojas fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais.

Tiesioginė rinkodara – veikla, kurios tikslas paštu, telefonu, socialinių tinklų pagalba arba kitokiu tiesioginiu būdu paskatinti asmenis tapti Asociacijos nariais ir (arba) dalyvauti Asociacijos organizuojamuose renginiuose ir (ar) mokymuose ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl Asociacijos veiklos ir (ar) organizuojamų renginių ir (ar) mokymų.

Slapukas (angl. cookie) – nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė joje apsilankius išsaugo kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje.

Kitos šioje Politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

I SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 1. Asociacija, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
  • Asmens duomenis Asociacija tvarko tik teisėtiems ir šioje Politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
  • Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • Asociacija asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami (tikslumo principas);
  • Asociacija atlieka asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti (duomenų kiekio mažinimo principas);
  • Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie asmens duomenys buvo surinkti ir tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  • Asociacija, tvarkydama asmens duomenis, taiko atitinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis yra užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  • Asociacija yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje nurodytų principų ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIAI PAGRINDAI

 1. Asociacija Jūsų asmens duomenis tvarko:
  • Asociacijos profesinių mokymų, kvalifikacijos kėlimo kursų, konferencijų, konkursų, seminarų, parodų ir kitų Asociacijos organizuojamų renginių vykdymo ir organizavimo, tinkamos komunikacijos palaikymo, mokestinių ir kitų prievolių tikslu;
  • personalo atrankos vykdymo bei vidaus administravimo tikslu;
  • elektroninės prekybos vykdymo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, Asociacijos parduodamų prekių ir / ar teikiamų paslaugų užsakymo administravimo, pirkimo – pardavimo sutarties elektroninėmis priemonėmis sudarymo, mokėjimų administravimo, tinkamos komunikacijos palaikymo, vidaus ir išorinio audito atlikimo, apskaitos, sutartinių įsipareigojimų bei teisės aktų reikalavimų vykdymo, tikslu;
  • vartotojo paskyros Asociacijos internetinėje svetainėje sukūrimo, tinkamos komunikacijos palaikymo tikslu;
  • prašymų ir (ar) skundų administravimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, jų nagrinėjimo bei atsakymų į juos rengimo tikslu;
  • tinkamo internetinės svetainės valdymo ir administravimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant jos veikimo bei saugumo užtikrinimo, statistinės informacijos rinkimo, tikslu;
  • tiesioginės rinkodaros vykdymo, įskaitant, tačiau neapsiribojant naujienlaiškių arba reklaminių pranešimų siuntimo bei kitos informacijos apie Asociacijos veiklą teikimo, tikslu.
 • Šios Politikos 2 punkte nurodytais tikslais Asociacija renka ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
  • Asociacija savo įstatuose įtvirtintų nuostatų vykdymo, tinkamos komunikacijos palaikymo, mokestinių ir kitų prievolių bei teisės aktų reikalavimų vykdymo tikslu, teisės aktų ir (arba) sutikimo pagrindu, tvarko tokius Jūsų, kaip Asociacijos nario (fizinio asmens), Asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, duomenys apie užimamą profesiją, kvalifikaciją, darbo stažą, darbovietės pavadinimas, parašas, banko sąskaitos numeris, kiti Asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Asociaciją įpareigoja įstatymai ir / ar teisės aktai;
  • Asociacija savo įstatuose įtvirtintų nuostatų vykdymo, tinkamos komunikacijos palaikymo, mokestinių ir kitų prievolių bei teisės aktų reikalavimų vykdymo tikslu, teisės aktų ir (arba) sutikimo pagrindu, tvarko tokius Jūsų, kaip Asociacijos nario (juridinio asmens) atstovo ir (ar) darbuotojo, Asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, duomenys apie užimamą profesiją, kvalifikaciją, darbo stažą, parašas, kiti Asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Asociaciją įpareigoja įstatymai ir / ar teisės aktai;
  • Asociacija profesinių mokymų, kvalifikacijos kėlimo kursų, konferencijų, konkursų, seminarų, parodų ir kitų Asociacijos organizuojamų renginių vykdymo ir organizavimo, tinkamos komunikacijos palaikymo, mokestinių ir kitų prievolių tikslu, sutarties, sutikimo ir (arba) teisėto intereso pagrindu, tvarko tokius Jūsų, kaip Dalyvio (fizinio asmens) Asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, kiti duomenys, kuriuos pateikia asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Asociacijai yra būtina siekiant įgyvendinti šiame punkte nustatytus tikslus;
  • Asociacija profesinių mokymų, kvalifikacijos kėlimo kursų, konferencijų, konkursų, seminarų, parodų ir kitų Asociacijos organizuojamų renginių vykdymo ir organizavimo, tinkamos komunikacijos palaikymo, mokestinių ir kitų prievolių tikslu, sutarties, sutikimo ir (arba) teisėto intereso pagrindu, tvarko tokius Jūsų, kaip Dalyvio (juridinio asmens) atstovo ir (ar) darbuotojo, Asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, duomenys apie užimamą profesiją, kvalifikaciją, darbo stažą, parašas, kiti duomenys, kuriuos pateikia asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Asociacijai yra būtina siekiant įgyvendinti šiame punkte nustatytus tikslus;
  • Asociacija personalo atrankos vykdymo bei vidaus administravimo tikslu, teisės aktų ir (arba) sutikimo pagrindu, tvarko tokius Jūsų, kaip pretendento, Asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją bei kiti gyvenimo ir veiklos aprašyme pateikti asmens duomenys ir (arba) duomenys, kuriuos tvarkyti Asociaciją įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai;
  • Asociacija elektroninės prekybos vykdymo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, Asociacijos parduodamų prekių ir / ar teikiamų paslaugų užsakymo administravimo, pirkimo – pardavimo sutarties elektroninėmis priemonėmis sudarymo, mokėjimų administravimo, tinkamos komunikacijos palaikymo, vidaus ir išorinio audito atlikimo, apskaitos, sutartinių įsipareigojimų bei teisės aktų reikalavimų vykdymo, tikslu, pirkimo – pardavimo sutarties, teisės aktų, teisėto intereso pagrindu, tvarko tokius Jūsų, kaip asmens, įsigyjančio prekes ir (ar) paslaugas, Asmens duomenis: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, atsiskaitymo už prekę ir / ar paslaugą būdas ir atlikto mokėjimo informacija, prekės ir / ar paslaugos pavadinimas, kiekis, kaina bei kiti asmens duomenys ir (arba) duomenys, kuriuos tvarkyti Asociaciją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai;
  • Asociacija vartotojo paskyros Asociacijos internetinėje svetainėje sukūrimo, tinkamos komunikacijos palaikymo tikslu, sutikimo pagrindu, tvarko tokius Jūsų, kaip asmens, turinčio vartotojo paskyrą Asociacijos internetinėje svetainėje, Asmens duomenis: vardas, pavardė, vartotojo vardas, slaptažodis, el. pašto adresas, kiti asmens duomenys ir (arba) duomenys, kuriuos tvarkyti Asociaciją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai;
  • Asociacija prašymų ir (ar) skundų administravimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, jų nagrinėjimo bei atsakymų į juos rengimo tikslu, sutikimo ir (arba) teisėto intereso pagrindu, tvarko tokius Jūsų, kaip asmens, besikreipiančio su prašymu ir (ar) skundu, Asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas korespondencijai, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas bei kiti asmens duomenys ir (arba) duomenys, kuriuos tvarkyti Asociaciją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai;
  • Asociacija tinkamo internetinės svetainės valdymo ir administravimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant jos veikimo bei saugumo užtikrinimo, statistinės informacijos rinkimo, tikslu, teisėto intereso (būtinųjų slapukų atveju) ir sutikimo (statistinių slapukų atveju) pagrindu, tvarko tokius Jūsų, kaip asmens, besilankančio Asociacijos internetinėje svetainėje, Asmens duomenis: unikalus, atsitiktinai sugeneruotas identifikatorius, prisijungimo laikas, tinklo bei vietos duomenys;
  • Asociacija tiesioginės rinkodaros vykdymo, įskaitant, tačiau neapsiribojant naujienlaiškių arba reklaminių pranešimų siuntimo bei kitos informacijos apie Asociacijos veiklą teikimo, tikslu, teisėto intereso arba sutikimo pagrindu, tvarko tokius Jūsų, kaip asmens, gaunančio tiesioginės rinkodaros pranešimus, Asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

 1. Asmens duomenys surenkami tiesiogiai iš Jūsų ir (arba) Asociacijos nario (juridinio asmens), Dalyvio (juridinio asmens) (kai Jūs esate jo atstovas ir (ar) darbuotojas) bei Jums lankantis Asociacijos internetinėje svetainėje.
 1. Jūsų, kaip pretendento, asmens duomenis Asociacija surenka tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą (CV) arba kai jį skelbiate viešai, taip pat darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, įskaitant, tačiau neapsiribojant, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų ir (arba) specializuotų karjeros socialinių tinklų.
 1. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymui yra reikalingas Jūsų sutikimas, jis išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. prieš asmens duomenų teikimą elektroninėmis priemonėmis pažymint varnelę sutikimo langelyje arba paspaudus sutikimo mygtuką, taip pat į Asociacijos Jums išsiųstą elektroninį laišką atsakant sutinku.
 1. Asociacijai tvarkant Jūsų asmens duomenis sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Duotas sutikimas gali būti atšauktas Jums susisiekus su Asociacija elektroniniu paštu: info@kigsa.lt.  
 1. Jūs visais atvejais galite rinktis neteikti Asociacijai tam tikrų asmens duomenų, tačiau tokiu atveju gali būti apribota Jūsų galimybė tapti Asociacijos nariu, Dalyviu ar pretendentu bei įsigyti Asociacijos parduodamas prekes ir (ar) paslaugas.
 1. Asociacijos tvarkomus Jūsų asmens duomenis Asociacijoje turi teisę tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini darbo funkcijų ir (ar) sutartinių įsipareigojimų vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šioje Politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.
 1. Neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu Jūsų Asmens duomenys yra surinkti, jie saugomi tik ta apimtimi ir tik tiek laiko, kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti, tačiau ne trumpiau kaip 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 patvirtintoje aktualios redakcijos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, kituose Asociacijos vidaus tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose bei Asociacijos vidaus dokumentuose nustatytais terminais:
  • Jūsų, kaip Asociacijos nario (fizinio asmens) ir Asociacijos nario (juridinio asmens) atstovo ir (ar) darbuotojo Asmens duomenys yra saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo arba tiek laiko, kiek yra reikalinga tikslams, kuriems jie yra tvarkomi, pasiekti, tačiau ne ilgiau nei trunka Jūsų narystė Asociacijoje.
  • Jūsų, kaip Dalyvio (fizinio asmens) ir Dalyvio (juridinio asmens) atstovo ir (ar) darbuotojo, Asmens duomenys yra saugomi 3 (trejus) metus po Asociacijos organizuojamo nemokamo renginio (konferencija, paroda ir kt.) ir (ar) mokymų (profesiniai mokymai, kvalifikacijos kėlimo kursai ir kt.) pabaigos, o dalyvavimo Asociacijos organizuojamame mokamame renginyje ir (ar) mokymuose atveju, Asmens duomenys yra saugomi visą pirkimo – pardavimo ir (ar) paslaugų teikimo sutarties vykdymo laikotarpį ir 10 (dešimt) metų po sutarties pasibaigimo.
  • Jūsų, kaip pretendento, Asmens duomenys yra saugomi iki atrankos į laisvą darbo vietą pabaigos, o vėliau nelaimėjus atrankos duomenys sunaikinami. Atranką laimėjusio kandidato asmens duomenys saugomi jo asmens byloje teisės aktuose nustatytais darbuotojų asmens duomenų saugojimo terminais. Jums nelaimėjus atrankos, Jūsų sutikimu, asmens duomenys, tikslu informuoti Jus apie atsiradusias laisvas darbo vietas Asociacijoje, gali būti saugomi 1 (vienerius) metus po vykdytos atrankos pabaigos.
  • Jūsų, kaip asmens, įsigyjančio prekes ir (ar) paslaugas Asociacijos internetinėje svetainėje, Asmens duomenys yra saugomi visą pirkimo – pardavimo ir (ar) paslaugų teikimo sutarties vykdymo laikotarpį ir 10 (dešimt) metų po sutarties pasibaigimo.
  • Jūsų, kaip asmens, turinčio vartotojo paskyrą Asociacijos internetinėje svetainėje, Asmens duomenys yra saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo, tačiau ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie vartotojo paskyros Asociacijos internetinėje svetainėje.
  • Jūsų, kaip asmens, besikreipiančio su prašymu ir (ar) skundu, Asmens duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus po prašymo ar skundo išnagrinėjimo ir (ar) atsakymo pateikimo dienos.
  • slapukų pagalba surinktų Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai apibrėžti šios Politikos skyriuje „Slapukų naudojimas“.
  • tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu surinktų Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai apibrėžti šios Politikos skyriuje „Tiesioginė rinkodara“.
 1. Ilgiau nei 10 punkte nurodytais terminais Jūsų asmens duomenys gali būti saugojami, kai:
  • tai būtina, siekiant apginti Asociacijos teises ir teisėtus interesus (apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises);
  • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veiklos dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
  • asmens duomenys yra būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
  • esant kitiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams.
 1. Pasibaigus Jūsų asmens duomenų arba dokumento, kuriame užfiksuoti Jūsų asmens duomenys saugojimo terminui, asmens duomenys ir (arba) dokumentai sunaikinami taip, kad jų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS IR DUOMENŲ GAVĖJAI

 1. Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami tik esant bent vienai Reglamento 6 str. 1 d. numatytai teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygai, įvertinus asmens duomenų tvarkymo tikslą bei teikiamų asmens duomenų apimtį.
 1. Asociacijos tvarkomi Jūsų asmens duomenys be atskiro Jūsų sutikimo gali būti teikiami:
  • valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms bei kitiems duomenų gavėjams / jų registrams ir informacinėms sistemoms, kuriems Jūsų asmens duomenis teikti Asociaciją įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai;
  • skolų išieškojimo bendrovėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į Jūsų įsiskolinimą arba pavedama atlikti išieškojimo veiksmus Asociacijos vardu;
  • paslaugų teikėjams ar kitiems asmenims, kurie Asociacijai teikia paslaugas, kiek tai yra būtina tinkamam Asociacijos veiklos įgyvendinimui;
  • teisėsaugos institucijoms.
 1. Asociacijos tvarkomi Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti atskleidžiami Asociacijos duomenų tvarkytojams, Jūsų asmens duomenis tvarkantiems Asociacijos vardu.
 1. Jūsų asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje.
 1. Asociacijos tvarkomų Jūsų asmens duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes, esančias už Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės ribų, vykdomas tik užtikrinant tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį, tai yra vadovaujantis Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis, Europos Komisijos priimtais sprendimais dėl tinkamumo, kitų taikomų teisės aktų nuostatomis bei juose numatytais duomenų perdavimo pagrindais ir (arba) esant Jūsų sutikimui.

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 • Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:
  1. žinoti / būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu. Jūs turite teisę kreiptis į Asociaciją su prašymu pateikti informaciją apie tai kokie ir kokiu tikslu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi;
  3. reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis. Nustačius, kad Asociacijoje yra tvarkomi netikslūs ar neišsamus Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis su prašymu dėl tokių asmens duomenų ištaisymo ar papildymo;
  4. reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Jūs turite teisę kreiptis į Asociaciją su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, esant vienam šių pagrindų:
   1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
   2. atšaukėte sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
   3. Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių juos tvarkyti;
   4. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
 • reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę kreiptis į Asociaciją su prašymu apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, esant vienam iš šių pagrindų:
  • Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Asociacija gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
  • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
  • Asociacijai nebereikia Jūsų asmens duomenų nustatytai tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  • Jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Asociacijos teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi Jūsų asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti išreikštas neužpildant tam tikrų dokumentų skilčių, taip pat vėliau pateikiant prašymą dėl neprivalomai tvarkomų Jūsų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo. Asociacija Jūsų prašymu suteikia Jums informaciją, kokie Jūsų duomenys yra tvarkomi neprivalomai. Asociacija, gavusi prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai informuoja Jus;
 • teisę į duomenų perkeliamumą, tai yra Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Asociacijai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o Asociacija privalo nesudaryti tam kliūčių;
 • pateikti skundą priežiūros institucijai. Jūs, manydamas, kad Asociacijos su Jumis susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant Reglamento keliamus reikalavimus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 
 1. Šioje Politikoje nurodytos Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra įgyvendinamos Reglamento  nustatyta tvarka.
 1. Norėdami įgyvendinti Politikos 18 punkte nurodytas teises (išskyrus teisę žinoti / būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą Asociacijoje), asmeniškai, per atstovą, registruotu paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikite Asociacijai rašytinį prašymą. Pažymime, kad pateikdami prašymą Asociacijai privalote patvirtinti savo tapatybę.
 1. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės Asociacijoje įgyvendinamos neatlygintinai. Tačiau, jeigu Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio pobūdžio, Asociacija gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į administracines išlaidas.

VI SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

 1. Asociacija, saugodama Jūsų asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 1. Asmens duomenų saugumo priemonės Asociacijoje nustatomos atsižvelgiant į Reglamentą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus bei priežiūros institucijos keliamus reikalavimus.
 1. Asociacijos darbuotojai ar kiti už asmens duomenų tvarkymą Asociacijoje atsakingi asmenys, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti Asociacijos renkamus Jūsų asmens duomenis ir (arba) prieiga prie šių asmens duomenų, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su Jūsų asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ir (ar) sutartiniams santykiams.
 1. Asociacija užtikrina patalpų, kuriose laikomi Asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir priežiūrą, priešgaisrinės apsaugos tarnybos nuostatų normų laikymąsi, tinkamą tinklo (LAN, belaidžio) valdymą, naudojimosi internetu saugumą, elektroninio pašto programos, informacinių sistemų duomenų bazių ir failų talpyklos priežiūrą, savalaikį antivirusinių programų ir ugniasienių atnaujinimą bei kitų techninių priemonių, būtinų Asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.
 1. Asociacija Jūsų asmens duomenų tvarkymui pasitelkia tik tokius duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina tinkamų organizacinių ir techninių duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą ir jų laikymąsi. Su tokiais duomenų tvarkytojais Asociacija visuomet pasirašo sutartį arba papildomą susitarimą dėl asmens duomenų apsaugos, kuriame, apibrėžia asmens duomenų tvarkymo apimtį ir aiškiai nurodo duomenų tvarkytojo pareigas ir atsakomybes.

VII SKYRIUS

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 1. Slapukų pagalba surinkta informacija leidžia Asociacijai tobulinti internetinės svetainės veikimą, užtikrinant Jums patogią ir efektyvią informacijos paiešką.
 1. Pagrindiniai Asociacijos internetinėje svetainėje naudojami slapukai:
Slapuko pavadinimasDuomenų tvarkymo tikslas/paskirtisSukūrimo momentasGaliojimo laikas
cookielawinfo-checkbox-necessaryNustato, ar vartotojas sutiko su slapukų sutikimo laukeliu.Nuo sesijos pradžios1 metai
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryNustato, ar vartotojas sutiko su slapukų sutikimo laukeliu.Nuo sesijos pradžios1 metai
wc_cart_hash_#Prisimena, kas yra jūsų pirkinių krepšelyjeNuo sesijos pradžiosIki sesijos pabaigos
CookieConsentSaugo vartotojo slapuko sutikimo būseną dabartiniam domenuiNuo sutikimo pradžios1 metai
wc_fragments_#Prisimena, kas yra jūsų pirkinių krepšelyjeNuo sesijos pradžiosIki sesijos pabaigos
woocommerce_items_in_cartPrisimena, kas yra jūsų pirkinių krepšelyjeNuo sesijos pradžiosIki sesijos pabaigos
viewed_cookie_policyNustato, ar vartotojas peržiūrėjo slapukų sutikimo politiką.Nuo sutikimo pradžios1 metai
 1. Sutikimas įrašyti slapukus išreiškiamas paspaudus mygtuką „SUTINKU“ Asociacijos internetinėje svetainėje ir (arba) pasirodžius pranešimui su tekstu: „Informuojame, kad siekiant užtikrinti tinkamą Jūsų naršymo kokybę, statistiniais tikslais, šioje svetainėje naudojame slapukus. Sutikdami, paspauskite „SUTINKU“. Duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite Privatumo politikoje.
 1. Duotas sutikimas bet kada gali būti atšauktas pakeitus savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrynus įrašytus slapukus. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės.
 1. Ištrynus įrašytus slapukus, kai kurios Asociacijos internetinės svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.

VIII SKYRIUS

SOCIALINIAI TINKLAI

 1. Informaciją, kurią pateikiate Asociacijai socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojamą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.
 1. Kadangi Asociacija negali kontroliuoti trečiųjų šalių internetinių svetainių turinio, naudojamų slapukų, rekomenduojama perskaityti jų privatumo politikas ir tiesiogiai su jomis susisiekti iškilus bet kokiems klausimams dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

IX SKYRIUS

TIESIOGINĖ RINKODARA

 1. Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu naujienlaiškiai, reklaminiai pranešimai bei kita su Asociacijos veikla susijusi informacija, Jums gali būti siunčiama ir (arba) teikiama tik gavus išankstinį Jūsų sutikimą.
 1. Sutikimą gauti naujienlaiškius, reklaminius pranešimus bei kitą su Asociacijos veikla susijusią informaciją, Jūs galite išreikšti pasirašydami sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros formą ir (arba) pažymėdami varnelę sutikimo langelyje, esančiame stojimo į Asociaciją formoje ir (arba) pažymėdami varnelę sutikimo langelyje besikuriant Asociacijos internetinėje svetainėje vartotojo paskyrą.
 1. Duotas sutikimas bet kada gali būti atšauktas susisiekus su Asociacija elektroniniu paštu info@kigsa.lt.
 1. Išimtis dėl išankstinio sutikimo taikoma tik tuomet, kai Jūs, kaip esamas Asociacijos narys (fizinis asmuo); Asociacijos nario (juridinio asmens) atstovas ir (ar) darbuotojas; Dalyvis (fizinis asmuo); Dalyvio (juridinio asmens) atstovas ir (ar) darbuotojas; asmuo, įsigyjantis prekes ir (ar) paslaugas Asociacijos internetinėje svetainėje, stojimo į Asociacija ir (ar) pirkimo – pardavimo ir (ar) paslaugų sutarties sudarymo su Asociacija metu neišreiškėte nesutikimo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo ir tam neprieštaravote. Tokiu atveju, Asociacija, teisėto intereso pagrindu, siekdama susisiekti su Jumis bei pranešti naujienas ir kitą su Asociacijos veikla susijusią informaciją, gali siųsti Jums naujienlaiškius, reklaminius pranešimus bei kitą informaciją, susijusią su Asociacijos veikla, elektroniniu paštu. Kiekvieną kartą siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimą, Jums suteikiama galimybė atsisakyti tokių pranešimų susisiekus su Asociacija elektroniniu paštu: info@kigsa.lt.
 1. Jūsų, kaip Duomenų subjekto Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų sutikimo pagrindu, saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo, tačiau ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo davimo dienos. Pats Jūsų sutikimas saugomas dar 2 (dvejus) metus nuo tiesioginės rinkodaros veiksmų nutraukimo momento.  
 1. Jūsų, kaip esamo Asociacijos nario (fizinio asmens) arba Asociacijos nario (juridinio asmens) atstovo ir (ar) darbuotojo svetainėje Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu, teisėto intereso pagrindu yra saugomi visą narystės Asociacijoje laikotarpį, tačiau ne ilgiau kaip iki Jūsų atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus išreiškimo.
 1. Jūsų, kaip esamo Dalyvio (fizinio asmens) ir Dalyvio (juridinio asmens) atstovo ir (ar) darbuotojo Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu, teisėto intereso pagrindu yra saugomi 3 (trejus) metus po Asociacijos organizuojamo nemokamo renginio (konferencija, paroda ir kt.) ir (ar) mokymų (profesiniai mokymai, kvalifikacijos kėlimo kursai ir kt.) pabaigos, o dalyvavimo Asociacijos organizuojamame mokamame renginyje ir (ar) mokymuose atvejais, Asmens duomenys yra saugomi visą pirkimo – pardavimo ir (ar) paslaugų teikimo sutarties vykdymo laikotarpį ir 10 (dešimt) metų po sutarties pasibaigimo, tačiau ne ilgiau kaip iki Jūsų atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus išreiškimo.
 2. Jūsų, kaip asmens, įsigyjančio prekes ir (ar) paslaugas Asociacijos internetinėje svetainėje Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu, teisėto intereso  pagrindu yra saugomi visą pirkimo – pardavimo ir (ar) paslaugų teikimo sutarčių vykdymo laikotarpį, ir 10 (dešimt) metų po sutarties pasibaigimo, tačiau ne ilgiau kaip iki Jūsų atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus išreiškimo.
 3. Nusprendus neteikti Asociacijai savo Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, Asociacija negalės Jūsų informuoti apie Asociacijos vykdomą veiklą, organizuojamus renginius ir / ar mokymus, galimybes tapti Asociacijos nariais.

X SKYRIUS

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

 1. Ši Politika reguliariai peržiūrima ir atnaujinama, o jos pakeitimai skelbiami internetinėje svetainėje https://kigsa.lt/.
 1. Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2021 m. vasario 9 d.

XI SKYRIUS

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 1.  Turėdami klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su Asociacijos renkamais, naudojamais ir saugomais Jūsų asmens duomenimis, maloniai prašome kreiptis el. paštu: info@kigsa.lt.